§1. Navn
Selskabets navn er: Dansk Knogleselskab.

§2. Formål

Selskabets formål er at fremme og koordinere hårdtvævsforskning og dermed beslægtet forskning i Danmark, herunder afholde videnskabelige møder.

§3. Danske og udenlandske kontakter
Selskabet er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab og opretholder løbende kontakt med internationale og
udenlandske selskaber af lignende karakter, herunder European Society of Calcified Tissues (ESCT), European Foundation for Osteoporosis (EFFO), International Federation on Skeletal Diseases (IFSSD), Bone
and Tooth Society (Storbritannien) og evt. fremtidige lignende selskaber i de øvrige nordiske lande, herunder evt. fælles- skandinavisk forening.

§4. Medlemmer, optagelse og udmeldelse
Medlemmer
A. Som ordinære medlemmer kan optages 1) læger, tandlæger og dyrlæger med interesse for
hårdtvævsforskning. 2) Andre, der ved deres virksomhed medvirker til at fremme selskabets formål. Hvert medlem har een stemme.
B. Som korresponderende medlem kan efter bestyrelsens afgørelse optages udlændinge med interesse for hårdtvævsforskning. Korresponderende medlemmer har ikke stemmeret.
C. Som firmamedlemmer kan efter bestyrelsens afgørelse optages virksomheder, der anmoder om
optagelse. Firmamedlemmer har ikke stemmeret. Firmamedlemmer kan ved selskabets møder efter bestyrelsens bestemmelse gives lejlighed til demonstrationer.
D. Æresmedlemmer kan udpeges af selskabets ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
Æresmedlemmer har stemmeret.
E. Blandt medlemmerne vælges to repræsentanter til Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Disse vælges for
maksimalt tre år ad gangen, men kan udskiftes før tid, hvis der kan findes en ny repræsentant. LVS repæsentantskab er LVS højeste myndighed og vælger LVS bestyrelse og aktiviteter.
Optagelse
Anmodning om optagelse som ordinært medlem samt kontaktdetaljer (navn, titel, adresse, e-mail) sendes
til LVS (laeger.dk), der videresender anmodningen til behandling i DKS bestyrelse. Her behandles
anmodningen, og ansøger får besked om afgørelsen via mail fra DKS’ sekretær.
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til LVS.

§5 Kontingent

Bestyrelsen fremsætter til den ordinære generalforsamling forslag om kontingentets størrelse. Den
ordinære generalforsamling fastsætter kontingentet for perioden frem til den næste ordinære generalforsamling. Ekstraordinært kontingent kan fastsættes af en beslutningsdygtig ekstraordinær generalforsamling. Et ekstraordinært kontingent løber kun til førstkommende ordinære generalforsamling. Korresponderende medlemmer, æresmedlemmer, samt medlemmer afgået med pension betaler ikke kontingent.

§6 Eksklusion

Bestyrelsen kan uden videre ekskludere et medlem, der i mere end et år ikke har betalt kontingent.

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, normalt i november måned. Generalforsamlingen indkaldes mindste 14 dage før afholdelsen med angivet dagsorden. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Generalforsamlingen vælger en dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål om generalforsamlingens lovlige indkaldelse, sagernes
behandling og stemmeafgivning, med mindre andet er anført i selskabets love. Dirigenten kan, hvis han finder anledning til det, henvise afgørelser til forsamlingen selv. Beslutninger træffes af generalforsamlinger
ved simpelt flertal, med mindre andet er angivet i selskabets love. Såfremt der skal træffes beslutninger om andre dagsordenspunkter er de, der hører hjemme på den ordinære generalforsamling (jf. nedenfor), skal
mindst 1/3 af medlemmerne være tilstede, med mindre bestyrelsen har gjort forslaget til sit. Afstemninger ved generalforsamlinger sker normalt ved håndsoprækning. Hvis et tilstedeværende medlem kræver hemmelig afstemning, skal dette efterkommes.
Dagsordenspunkter på en ordinær generalforsamling skal i det mindste være:
1. Bestyrelsens beretning
2. Godkendelse af det reviderede regnskab
3. Budget for det kommende år
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til evt. fondsbestyrelser
8. Eventuelt
Et medlem kan kræve et punkt optaget på dagsordenen, forudsat bestyrelsen senest 1. oktober skriftligt har modtaget forslag herom.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger det og samtidig indsender dagsordenforslag. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med
offentliggørelse af dagsorden med mindst 2 ugers varsel, og senest 6 uger efter, at kravet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er kommet bestyrelsen i hænde. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer, med mindre andet er angivet i lovene. Hvis bestyrelsen ikke har gjort et forslag til sit, kan beslutning alene træffes, hvis mindst 1/3 af de ordinære medlemmer er til stede.
Regler for dirigent og afstemninger følger i øvrigt de, der er fastsat for ordinær generalforsamling.

§9 Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning og valg
Bestyrelsen består af en formand, en sekretær, en kasserer samt yderligere 4 medlemmer. Mindst 4 af bestyrelsens medlemmer skal være enten læge, tandlæge eller dyrlæge. Bestyrelsens funktionsperiode er tiden mellem to ordinære generalforsamlinger. Ethvert ordinært medlem er valgbart. Formanden vælges for 4 år ved simpel stemmeflerhed og kan ikke genvælges som formand. Efter formandsvalg foretages valg
af bestyrelsens øvrige medlemmer, samt evt. 2 suppleanter. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år således at 3 medlemmer er på valg på lige årstal og 3 medlemmer er på valg på ulige årstal. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges maksimalt 2 gange.
Suppleanterne er på valg hvert andet år, således at 1 suppleant er på valg på lige årstal og supplerer bestyrelsesmedlemmer valgt på lige årstal, og 1 suppleant er på valg på ulige årstal og supplerer bestyrelsesmedlemmer valgt på ulige årstal. Er der opstillet mere end 3 kandidater til bestyrelsen,
foretages skriftlig afstemning, hvor hvert tilstedeværende medlem højest kan afgive 3 stemmer. De 3 kandidater der opnår flest stemmer er valgt til bestyrelsen. Er der opstillet mere end 1 kandidat som
suppleant til bestyrelsen, foretages skriftlig afstemning, hvor hvert medlem højest kan afgive én stemme. Den kandidat der opnår flest stemmer er valgt som suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituere i øvrigt sig selv. I tilfælde af længerevarende forfald af et bestyrelsesmedlem indtræder dennes suppleant i bestyrelsen.
Bestyrelsen leder selskabets virksomhed. Selskabet tegnes af formanden, eller ved dennes forfald af den fungerende formand.
Selskabets møder
Selskabets møder indkaldes ved meddelelse i Ugeskrift for Læger, Tandlægebladet og andre fagtidsskrifter samt ved personligt tilsendt indkaldelse. Formanden eller et bestyrelsesmedlem leder selskabets møder.
Sekretæren redigerer referatet af selskabets møder og sørger for, hvis ønskeligt, at referater offentliggøres i Tandlægebladet og Danish Medical Bulletin. Der afholdes normal et forårs og et efterårsmøde. l øvrigt afholdes møder efter behov. Forslag til mødeindlæg, f.eks. foredrag og andre aktiviteter, kan indsendes til bestyrelsen året rundt. Bestyrelsen fremsender abstracts til de selskaber, med hvilke selskabet opretholder løbende kontakt (jf. §3).

§10 Økonomi
Selskabets drift finansieres ved hjælp af kontingenter, gaver samt disses afkast. Selskabet driver ikke forretning. En ordinær generalforsamling kan beslutte at overføre dele af selskabets midler til fonde. For at sikre mulighed for moderat afkast af foreningens formue er det muligt at lave en konservativ lavrisiko investering af foreningens formue baseret på obligationer. Den til enhver tid siddende formand og kasserer har bemyndigelsen til sammen eller hver for sig at beslutte investeringens størrelse, indgå aftaler, beslutninger om geninvesteringer af afkast, samt salg af værdipapirer for at sikre foreningens drift. Formand og kasserer er forpligtiget til løbende at holde den siddende bestyrelse informeret. Information om investeringens størrelse, afkast/tab og investeringsprofil skal forelægges af kassereren på foreningens årlige generalforsamling. Beslutning om at nedlægge foreningens investering kan til enhver tid besluttes via forslag til vedtægtsændringer jf. §7 & §8.

§11 Fonde

Selskabet kan ved en ordinær generalforsamling beslutte, at oprette en eller flere fonde og udforme regler for disses administration og anvendelse.
Eksterne midler
I fald DKS tilbydes finansielle midler til forskningsformål, administreres disse midler af bestyrelsen. Bestyrelsen vedtager retningsliner for tildeling af midler fra fonden. Bestyrelsen kan eventuelt nedsætte en fondsbestyrelse, som varetager uddeling at midler fra fonden i henhold til de af bestyrelsen givne
retningslinjer. En eventuel fondsbestyrelse er på valg hvert 2. år ved den ordinære generalforsamling.

§12 Regnskabet

Selskabets regnskabsår er 1.9-31.8. Ved hvert regnskabsårs udløb opgøres regnskabet for det forløbne regnskabsår samt selskabets status ved regnskabsårets udgang. Regnskabet forelægges på generalforsamlingen af kassereren efter at være blevet godkendt af bestyrelsen.

§13 lovændringer

Lovændringer kan kun foretages af en beslutningsdygtig generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Lovændringsforslag skal senest udsendes og offentliggøres sammen med indkaldelse til generalforsamling.

§14 Ophævelse

Beslutning om ophævelse af selskabet kræver vedtagelse med 2/3 af de tilstedeværende afgivne stemmer ved to på hinanden følgende beslutningsdygtige generalforsamlinger. Beslutning om anvendelse af
selskabets midler træffes ved den sidste beslutningsdygtige generalforsamling.

Om Dansk Knogleselskab
CVR 33914407
Lykkebækvej 1
4600 Køge
M: kontakt@danskknogleselskab.dk
Selskabets formål er at fremme og koordinere hårdtvævsforskning og dermed beslægtet forskning i
Danmark, herunder afholde videnskabelige møder.
© 2020 Dansk Knogleselskab. Godkendt på DKS Generalforsamling 05/11/20.